Czym jest podatkowa interpretacja indywidualna

   

Prawo podatkowe jest materią niezwykle skomplikowaną, a wykładnie przepisów podatkowych prezentowane w doktrynie i orzecznictwie są często niejednolite,          a zdarzają się się przypadki, gdy bywają sprzeczne. Niejednokrotnie zdarza się, że w kwestiach spornych nawet organy skarbowe i sądy administracyjne mają inne stanowiska. W przypadku wątpliwości dotyczących zdarzeń występujących w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, a rodzących skutki podatkowe, może okazać się pomocna indywidualna interpretacja podatkowa, która może uchronić od negatywnych konsekwencji karno-skarbowych.

 

CZYM JEST INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PODATKOWA?

 

Interpretacja indywidualna podatkowa to specjalne pismo, wydawane w imieniu ministra finansów przez organ skarbowy na wniosek danego podatnika. Uwzględnia się w nim wszystkie aspekty sprawy podatkowej, zwracając uwagę zarówno na przepisy prawne, jak i szczególną sytuację wnioskującego podatnika. Jeśli interpretacja zostanie wydana na korzyść zgłaszającego wniosek, organ podatkowy nie musi podawać jej uzasadnienia. Jeśli ocena organu jest negatywna, wówczas w interpretacji indywidualnej powinno znaleźć się stosowne uzasadnienie.

 

Indywidualna interpretacja podatkowa może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (tj. stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero podatnik planuje (tj. zdarzeń przyszłych).

 

Indywidualna interpretacja podatkowa chroni podatnika niezależnie od tego, czy zawarte   w niej postanowienia zostałyby podważone przez inne organy. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, gdy wydaną interpretację zmieni z urzędu minister właściwy do spraw finansów publicznych. Sytuacja ta może nastąpić, jeżeli organ ten stwierdzi nieprawidłowość danej interpretacji, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zawiadomienie              o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana. Od interpretacji można się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

WYSZUKIWARKA INTERPRETACJI (SIP)

 

Dobrym rozwiązaniem przed wystąpieniem z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową jest uprzednie skorzystanie z ogólnodostępnych źródeł wiedzy o podatkach. Zarówno Ministerstwo Finansów, jak i urzędy skarbowe wydają różnego rodzaju broszury informacyjne, które w przystępny sposób omawiają dany aspekt prawa podatkowego.

 

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie znajdzie analogicznego przypadku, to analiza podobnych, pozwoli dokładniej zapoznać się z tematem, a co za tym idzie, umożliwi zgłoszenie we własnym wniosku konkretnych pytań i wstępnych rozwiązań.

Ponadto dla wszystkich podatników dostępne są również wcześniej wydane interpretacje podatkowe w sprawach zgłoszonych przez innych, które znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się zaawansowana wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych. W ramach wyszukiwarki podatnik może ustalić, czy nie została już wydana interpretacja podatkowa w podobnej sprawie.

 

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

 

W celu uzyskania indywidualnej interpretacji składa się wniosek ORD-IN. Zadaniem wnioskodawcy jest dokładne opisanie wydarzeń, które mają stanowić temat interpretacji oraz własną opinię na temat rozwiązania, bowiem to do niej będzie odnosił się organ podatkowy.

 

Problem poruszany we wniosku o interpretację indywidualną powinien być opisany w taki sposób, aby został we właściwy sposób zinterpretowany przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacjach indywidualnych często odpowiedzi posiłkowanie są treścią z już wydanych interpretacji, gdy problem opisany jest w nich zbyt ogólnie.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek powinien dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek dotyczący sprawy objętej już postępowaniem kontrolnym, wydana interpretacja podatkowa nie będzie miała mocy.

 

Przedsiębiorca składający wniosek powinien przedstawić zdarzenie, opisać dokładnie problem interpretacyjny oraz wskazać własne stanowisko w poruszonej sprawie. Właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do samego wypełnienia wniosku – przedsiębiorca musi bowiem nazwać problem i przedstawić własną ocenę zagadnienia z uzasadnieniem.

 

Po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku i uiszczeniu opłaty pozostaje czekanie na wydanie interpretacji w jego sprawie. Czas oczekiwania może wynieść do 3 miesięcy. W niektórych przypadkach może on ulec wydłużeniu na skutek wezwania podatnika przez organ skarbowy w celu uzupełnienia braków formalnych wniosku. Jeżeli Dyrektor Urzędu Skarbowego przychylił się do oceny sytuacji przedstawionej przez podatnika, wydana interpretacja będzie chroniła go przed innymi poglądami kontrolerów z urzędu.

 

Interpretacja indywidualna jest odpłatna, a jej koszt wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Kwotę tę należy wpłacić na właściwy rachunek bankowy organu, do którego kieruje się wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

Należy pamiętać o własnoręcznym podpisie na wniosku.

 

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów przez Krajową Informację Skarbową (znajdująca się pod adresem: Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała) i to właśnie do niej należy adresować wnioski.

 

WAŻNE!

 

W przypadku przedstawienia kilku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych w jednym wniosku ORD-IN pobiera się opłatę od każdego z nich. Na rachunek bankowy urzędu skarbowego należy więc wpłacić iloczyn 40 zł i ilości przedstawionych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych we wniosku o wydanie interpretacji.

 

Należy uiścić zapłatę przed złożeniem wniosku. Najlepiej wykonać przelew na konto Krajowej Informacji Skarbowej – numer konta NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Wpisz w tytule przelewu: Za wydanie interpretacji indywidualnej. Dowód wpłaty warto dołączyć do wniosku albo przesłać w ciągu 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Interpretacja indywidualna wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później  jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku ORD-IN. Do tego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności, np. wezwania do uzupełnienia.

 

Jeśli nie otrzyma się interpretacji indywidualnej w ciągu 3 miesięcy, swoje stanowisko – które przedstawiono we wniosku – zostanie uznane za prawidłowe. Jeśli wniosek będzie niepełny – doręczone zostanie wezwanie, żeby go uzupełnić. Najlepiej dokonać tego w ciągu 7 dni kalendarzowych. Wtedy można dłużej czekać na interpretację. Jeśli nie uzupełni się wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, można otrzymać postanowienie, że wniosek nie zostanie rozpatrzony. Warto jednak pamietać, że można ponownie złożyć kompletny wniosek.

 

Jeśli nie zgadzamy się z otrzymaną interpretacją indywidualną, mamy 30 dni kalendarzowych na złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Należy zrobić to za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej.

 

W wyjątkowych przypadkach możesz otrzymać:

  1. a) postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – na przykład kiedy we wniosku opisano sprawę, która nie dotyczy osoby składającej wniosek,
  2. b) postanowienie o umorzeniu postępowania – na przykład kiedy po złożeniu wniosku spółka ulegnie likwidacji i zakończy działalność.

 

Wtedy obowiązuje 7 dni kalendarzowych na złożenie zażalenia, jeśli nie zgadzamy się z uzasadnieniem takiego postanowienia.

 

Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujemy – nie poniesiemy negatywnych konsekwencji. Urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy może stwierdzić błędy w tym,   w jaki sposób stosujemy przepisy prawa podatkowego.

 

Możliwym jest również sytuacja, gdy nie otrzymamy interpretacji podatkowej, jeśli dotyczyć to ma przepisów mówiących o właściwości, uprawnieniach i obowiązkach organów podatkowych (np. urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe), może służyć uchylaniu się lub unikaniu opodatkowania, poprzez: nadużycie przepisów prawa podatkowego, podejmowanie działań w sposób sztuczny, wykonywanie czynności bez  uzasadnienia ekonomicznego, nabywanie umownych korzyści. Nie dostaniesz interpretacji indywidualnej, jeśli w tej samej sprawie wydana została interpretacja ogólna.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2017 r., poz. 343)

 

Czytaj poprzedni

Kiedy nie musisz płacić podatków od darowizn?