Tarcza Antykryzysowa – wniosek RDZ o zwolnienie z ZUS

31 marca 2020r. wszedł w życie pakiet antykryzysowy składający się z 3 ustaw:

  1. Dz.U. z 31 marca, poz. 567
  2. Dz.U. z 31 marca, poz. 568
  3. Dz.U. z 31 marca, poz. 569

wspólnie nazywany Tarczą Antykryzysową.

Jedną z form pomocy oferowanych przez Tarczę Antykryzysową jest zwolnienie mikroprzedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ZUS za kolejne 3 miesiące, począwszy od marca 2020r.

Na stronie ZUS jest już dostępny (do pobrania w formacie docx) druk RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek [LINK

Jak należy wypełnić wniosek?

Samo wypełnienie wniosku RDZ jest stosunkowo proste i nie powinno nastręczać większych problemów. Przygotowaliśmy krótki poradnik wraz z omówieniem poszczególnych części wniosku. Wniosek składa się z dwóch bloków oraz punktów, które omawiamy poniżej.

Blok I. Dane Wnioskodawcy:

W odpowiednich tabelkach podajemy numery NIP i REGON, a w przypadku ich braku podajemy jedynie nr PESEL oraz nr i serię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość).

W kolejnych odpowiednio opisanych tabelkach podajemy adres do korespondencji, a także nr telefonu i adres mailowy.

Blok II. Treść wniosku:

Pod prośbą o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek zaznaczamy kwadracik poprzez umieszczenie w nim symbolu X.

Punkt 1 – dotyczy zwolnienia za opłacanie składek za osoby ubezpieczone:

Zaznaczamy odpowiednie kwadraciki w przypadku wystąpienia o zwolnienie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za osoby ubezpieczone za odpowiednie miesiące, o które wnioskujemy (marzec, kwiecień, maj).

Punkt 2 i 3 – dotyczy zwolnienia za opłacanie składek za osobę prowadzącą działalność gospodarczą i opłacającą składki jedynie za siebie:

Zaznaczamy odpowiednie kwadraciki w przypadku wystąpienia o zwolnienie z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za wnioskodawcę jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie za siebie, za odpowiednie miesiące, o które wnioskujemy (marzec, kwiecień, maj).

Następnie należy wypełnić rubrykę dotyczącą wysokości przychodu za pierwszy miesiąc, za który składamy wniosek (jeśli wnioskujemy o zwolnienie od marca, będzie to przychód za marzec).

UWAGA: Wskazany przychód nie może być wyższy niż kwota 15.681,00 zł. W przypadku przekroczenia limitu wnioskodawca nie otrzyma zwolnienia.

Następnie zaznaczamy kwadracik o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Punkt 4 – dotyczy osoby duchownej:

Jeśli jesteśmy osobą duchowną, zaznaczamy odpowiednie kwadraciki w przypadku wystąpienia o zwolnienie z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne za wnioskodawcę jako osobę duchowną, za odpowiednie miesiące, o które wnioskujemy (marzec, kwiecień, maj).

Punkt 5 – dotyczy wnioskodawców, którzy wypełniali punkt 1 i punkt 2:

W punkcie 5.1 w odpowiednie kratki wpisujemy nr PKD naszej działalności.

W punkcie 5.2 zaznaczamy odpowiednie kwadraciki dotyczące sytuacji ekonomicznej naszej firmy, której ma być udzielona pomoc publiczna, zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej.

W punkcie 5.3 (który omyłkowo w druku na stronie ZUS podany jest jako 4.3 – stan na dzień 01 kwietnia 2020r.) zaznaczamy odpowiedni kwadracik w odpowiedzi na pytanie, czy firma otrzymała już inną pomoc rekompensującą konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Jeśli firma uzyskała już taką pomoc, należy ją zaznaczyć odpowiednio w kratkach A, B i C.

Koniec wniosku:

Wniosek kończy się miejscem na wpisanie daty oraz na złożenie czytelnego podpisu wnioskodawcy.

W jakiej formie można złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć na 3 sposoby:

  • za pośrednictwem poczty (dla bezpieczeństwa wysyłając go przesyłką poleconą, dodatkowo za potwierdzeniem odbioru);
  • składając osobiście w siedzibie ZUS do odpowiedniej skrzynki na dokumenty, bez kontaktu z pracownikiem ZUS;
  • poprzez drogę elektroniczną za pośrednictwem platformy PUE ZUS (UWAGA: składając wniosek elektronicznie, należy dołączyć również informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) – załącznik do wniosku RDZ dostępny jest na stronie ZUS [LINK]

Wydrukowany wniosek należy wypełnić wielkimi literami, czarnym lub niebieskim długopisem.

ZUS przygotował instrukcję składania wniosku drogą elektroniczną, a także udostępnił numery telefonów, pod które można dzwonić, by skonsultować się w przypadku wszelkich niejasności dotyczących wypełniania wniosku [LINK]

UWAGA:

  • Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020r.
  • Należy też składać comiesięczne formularze rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020r. (chyba że jest się zwolnionym z ich składania).

M.L.

Czytaj poprzedni

Praca zdalna – w oczekiwaniu na wejście w życie Tarczy Antykryzysowej

Czytaj następny

Platforma ePUAP w dobie koronawirusa