Upadłość konsumencka osoby fizycznej

Czym jest upadłość konsumencka?

Celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie z całego bądź z części zadłużenia, których konsument nie jest w stanie ponieść. Jest to postępowanie sądowe przewidziane dla osób, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy. Były przedsiębiorca ma także prawo wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdy od dnia wyrejestrowania działalności z CEIDG upłynął rok czasu.

W jakich trybach się toczy?

 1. Uproszczonym;
 2. Układowym;
 3. Zwyczajnym.

Czym jest postępowanie układowe?

Przewiduje ono możliwość zawarcia układu z wierzycielami. Może odbywać się również z inicjatywy sądu, chyba że sam we wniosku wskażesz, że nie wyrażasz na to zgody. W tym postępowaniu sąd nie będzie ogłaszał twojej upadłości. W związku z czym formalnie nie będziesz miał statusu upadłego. Swoje zobowiązania będziesz regulował do wysokości i na zasadach określonych i wynikających z układu zawartego między Tobą a wierzycielami. Układ ten oczywiście musi być zatwierdzony przez sąd. Układ można zawrzeć co do zasady na okres 5 lat.

UWAGA: To postępowanie wszczynane jest przez złożenie wniosku na specjalnym formularzu.

Czym jest postępowanie zwyczajne?

Postępowanie toczące się w tym trybie jest prowadzone w oparciu o przepisy o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy. Do sądu należy decyzja, czy zastosuje ten tryb. Jest on przewidziany przede wszystkim w sytuacjach, gdy dysponujesz znacznym majątkiem, masz wielu wierzycieli.

UWAGA: Katalog przesłanek, w których sąd może zastosować to postępowanie jest otwarty.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

 1. Dłużnik będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej;
 2. Samozatrudniony;
 3. Osoba nieposiadająca majątku;
 4. Osoba, która poręczyła cudzy dług;
 5. Członek zarządu spółki z o. o.;
 6. Rolnik;
 7. Osoba, wobec której komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne.

Kiedy mogę ogłosić upadłość?

 1. NIEWYPŁACALNOŚĆ – brak możliwości regulowania swoich dotychczasowych zobowiązan związanych z prowadzoną działalnością;
 2. NIEUMYŚLNA NIEWYPŁACALNOŚĆ – trudna sytuacja finansowa konsumenta nie może być spowodowana działaniami celowymi (umyślnymi) tj. np. niedbalstwem, brakiem staranności.

UWAGA: Obecnie Sąd nie bada przyczyn niewypłacalności na samym wstępie składania wniosku. Do ogłoszenia upadłości wystarczy samo stwierdzenie o niewypłacalności. Przyczyny niewypłacalności badane są przez Sąd dopiero po ogłoszeniu upadłości.

Kiedy więc osoba fizyczna nie posiadająca statusu przedsiębiorcy staje się niewypłacalna?

Niewypłacalność następuje przede wszystkim w sytuacji, gdy Twoje wynagrodzenie jest zbyt niskie. Innymi słowy: z miesięcznego wynagrodzenia konsument nie jest w stanie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem własnej działalności, a także spłatą długów.

UWAGA: Upadłość konsumencka dotyczy wyłącznie długów, które wystąpiły przed jej ogłoszeniem. Nie dotyczy więc długów przyszłych.

Jakie pismo złożyć, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Dłużnik, chcąc ogłosić upadłość konsumencką, składa wniosek. Wniosek nie ma formy szczególnej, tj. do jego uznania nie jest wymagalny formularz urzędowy. Dłużnik powinien złożyć przedmiotowy wniosek do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Opłata od wniosku wynosi 200 zł. Opłatę od wniosku uiszcza się na konto bankowe danego sądu rejonowego bądź też za pomocą znaków sądowych – znaki są do nabycia w kasie sądu.

WAŻNE: Brak wniosku złożonego w odpowiednim czasie może przełożyć się na późniejsze oddalenie wniosku o upadłość konsumencką, która może być potrzebna do uzyskania oddłużenia. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn zamknięcia sobie drogi do oddłużenia przez byłych przedsiębiorców.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

 1. Wierzyciel;
 2. Osoba ubiegająca się o głoszenie upadłości.

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

 1. Oświadczenie o prawdziwości składanych we wniosku danych;
 2. Aktualny wykaz majątku dłużnika wraz z wyceną jego składników, a także określeniem miejsca oraz wskazaniem, czy wymieniony majątek jest majątkiem osobistym dłużnika;
 3. Informacje o zawartych umowach w ciągu 12 miesięcy licząc przed dniem złożenia wniosku. Należy uwzględnić umowy, których przedmiotem były prawa, których wartość przekraczała 10.000 zł.;
 4. Uzyskane przychody oraz poniesione koszty na swoje utrzymanie i osób, które pozostawały na utrzymaniu w ostatnich 6 miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

WAŻNE: Określając majątek należy wziąć pod uwagę m.in: ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, ew. tytuły wykonawcze czy egzekucyjne, listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli, informacje o ustanowieniu na majątu dłużnika hipotek, zastawu itp.

Powyższy katalog jest szeroki, wymaga zgromadzenia dokumentów, ich analizy, a także dokładnego ich opisu. W celu uniknięcia wzywania do braków formalnych przez sąd (tj. uzupełnienia przesłanej dokumentacji) możesz skorzystać z pomocy Naszej Kancelarii. Pamiętaj, że termin na uzupełnienie braków formalnych wynosi 7 dni.

Dlaczego złożenie wniosku w odpowiednim czasie jest tak ważne?

W ramach upadłości konsumenckiej umorzeniu podlegają wszystkie zobowiązania pieniężne, a także te, które wynikają z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej. Wyjątkiem od reguły są m.in: zobowiązania, które nie zostały ujęte we wniosku o upadłośc konsumencką, kary pieniężne zasądzone przez sąd karny, odszkodowania na osobie, czy chociażby orzeczony obowiązek alimentacyjny.

Ile kosztuje wniosek o upadłość konsumencką?

Opłata od wniosku wynosi 30 zł.

Co się dzieje z moimi długami?

Sąd ma możliwość warunkowo umorzyć długi upadłego na okres 5 lat, jest to zw. okres zawieszenia. Oznacza to, że jeżeli sytuacja upadłego nie ulegnie poprawie w ciągu tego okresu, jego długi ulegną umorzeniu.

Kiedy Sąd może odmówić ogłoszenia upadłości?

 1. CELOWOŚĆ USZCZUPLENIA MAJĄTKU – umyślne, celowe działanie, zmierzające do trwonienia majątku lub jego części, w tym także prowadzące do celowego nieregulowania zobowiązań;
 2. CZASOOKRES 10 LAT – jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku prowadzono w stosunku do ciebie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się umorzeniem części lub całości twojego długu.

Jeżeli masz wątpliwości, czy możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, czy też chcesz uniknąć trudności na etapie sporządzania wniosku, bądź też nie jesteś pewien jakie dokumenty powinny się w nim znaleźć – skontaktuj się z Nami.

Czytaj poprzedni

Upadłość – wszystko co musisz o niej wiedzieć

Czytaj następny

Pomoc publiczna a upadłość