Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

Kiedy możliwa jest upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy?

Przepisy prawne dają możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej byłym przedsiębiorcom. Upadłość konsumencką może więc ogłosić przedsiębiorca, który po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej pozostał z długami. Przeszkody nie stanowi fakt, że długi pozostawały w związku z prowadzoną działalnością. Innymi słowy: do przedsiębiorców, którzy nie są już przedsiębiorcami czy wspólnikami, stosuje się zasady upadłości konsumenckiej. Bowiem od daty zaprzestania prowadzenia działalności są już osobami fizycznymi.

Kiedy były przedsiębiorca może złożyć wniosek o upadłość?

Z wnioskiem o upadłość przedsiębiorcy może wystąpić były przedsiębiorca nawet po upływie 30 dniowego okresu, po którym przedsiębiorca popadł w stan niewypłacalności.

Co jest podstawą do ogłoszenia upadłości?

Upadłość były przedsiębiorca może ogłosić w sytuacji, gdy jest niewypłacalny, tzn. nie jest w stanie regulować swoich dotychczasowych zobowiązań, a jego obecne zadłużenia pozostają w związku z prowadzoną wcześniej działalnością gospodarczą. Domniemywa się, że dłużnik utracił swoją zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań, jeżeli opóźnienie w ich spłacie wynosi więcej niż 3 miesiące.

Co dla mnie oznacza ogłoszenie upadłości jako konsument?

  1. Sąd nie będzie już badał w takiej sytuacji, czy ogłosiłeś upadłości jako przedsiębiorca. Pozwoli to osobom posiadającym zadłużenie wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej na ogłoszenie upadłości konsumenckiej i w dalszej kolejności oddłużenie.
  2. Sąd nie będzie badał winy dłużnika w powstaniu stanu niewypłacalności na etapie składania wniosku. Umyślność będzie badana przez sąd dopiero na etapie ustalania planu spłaty. Wtedy też co do powstałego zadłużenia będą wypowiadać się wierzyciele dłużnika.
  3. Sąd może odmówić oddłużenia, jeżeli dojdzie do przekonania, że dłużnik umyślnie pokrzywdził swoich wierzycieli. Inne istotne uchybienia dłużnika w zakresie powstałego zadłużenia nie będą bezwzględnie wyłączały jego oddłużenia.

Co oznacza dla mnie dłuższy plan spłaty?

Aktualnie przewidziano dla dłużników dłuższy plan spłaty wierzycieli, nawet do 7 lat. Oznacza to, że dłużnik będzie musiał spłacać wierzycieli w wymiarze ustalonym przez sąd i dopiero po okresie 7 lat sąd umorzy resztę niespłaconych zobowiązań. Innymi słowy: ustalenie istotnych uchybień w zachowaniu dłużnika nie będzie wyłączało oddłużenia, tylko będzie powodowało wydłużenie planu spłaty do lat 7.

Obecnie dzięki aktualnym przepisom większa liczba byłych przedsiębiorców ma możliwość realnego oddłużenia. Nasza Kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, więc jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami. Pamiętaj, że w nowych przepisach wniosek o ogłoszenie upadłości został rozbudowany o kolejne elementy (klik do Upadłość konsumencka, gdzie znajdziesz informacje, co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości)

Jeżeli nie jesteś pewien, czy występują u ciebie jako byłego przedsiębiorcy przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, skontaktuj się z Kancelarią Kulig – Wyporska. Indywidualnie przeanalizujemy Twoją sprawę i udzielimy Ci wyjaśnień co do pojawiających się wątpliwości.

Czytaj poprzedni

Pomoc publiczna a upadłość

Czytaj następny

Restrukturyzacja