Pomoc publiczna a upadłość

Czym jest pomoc publiczna?

Pomoc publiczna jest to pomoc udzielona przedsiębiorcy na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, czy restrukturyzację przedsiębiorstwa. Ma na celu zapobiegnięcie, a także ograniczenie trudności społecznych, czy też przezwyciężenie niedoskonałości rynku.

Kiedy mogę skorzystać z pomocy?

Z pomocy publicznej może skorzystać przedsiębiorca, któremu z uwagi na panującą sytuację w kraju zwiększa się ryzyko opuszczenia rynku. Nie bez znaczenia pozostaje tu obecna sytuacja na świecie związana z COVID -19.

Kto może wnioskować o pomoc?

O pomoc może wnioskować:

 1. Przedsiębiorca, który nie otrzymał pomocy publicznej i znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
 2. Przedsiębiorca, który pomoc publiczną otrzymał co najmniej 10 lat temu;
 3. Przedsiębiorca znajdujący się aktualnie w trudnej sytuacji ekonomicznej nabywający aktywna od innego przedsiębiorcy. W tym przypadku przedsiębiorca uzyska pomoc publiczną po raz kolejny wyłącznie w przypadku, gdy ostatnią pomoc uzyskał przed zbyciem aktywów pod warunkiem, że upłynęło 10 lat od jej otrzymania, zakończenia realizacji planu restrukturyzacji lub zaprzestania realizacji planu restrukturyzacji;
 4. Przedsiębiorca przed upływem okresu 10 lat, jeżeli jako nabywca aktywów nie kontynuuje działalności gospodarczej przedsiębiorcy, który uprzednio otrzymał pomoc.

Kiedy mogę złożyć wniosek, aby otrzymać pomoc publiczną?

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o przyznanie pomocy publicznej, jeżeli:

 1. Podjął działalność gospodarczą w okresie co najmniej 3 lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego;
 2. Nie prowadzi działalności na rynkach, na których może występować długookresowa nadprodukcja;
 3. Nie prowadzi działalności gospodarczej w takich sektorach jak: hutnictwo żelaza i stali, sektorze finansowym czy górnictwa węgla;
 4. Nie jest przedsiębiorcą należącym do grupy kapitałowej ani też nie jest przyjmowany przez takiego przedsiębiorcę.

UWAGA: Wyjątek stanowi wykazanie trudnej sytuacji ekonomicznej (w rozumieniu ustawy) przedsiębiorcy należącego do grupy kapitałowej.

Jakie przesłanki należy spełnić, aby przyznano pomoc publiczną?

Przedsiębiorca, który ma uzyskać pomoc finansową, musi być niewypłacalny albo też musi wykazać, że wskutek strat, które poniósł, utracił więcej niż połowę kapitału. Przyznanie pomocy publicznej w przypadku dużego przedsiębiorcy jest obligowane wykazaniem, że w ciągu 2 ostatnich lat jego stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, zaś stosunek zysku był nie niższy niż 1.

Komu można udzielić pomocy na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne?

Pomoc na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielona:

 1. Mikroprzedsiębiorcy;
 2. Średnim przedsiębiorcom;
 3. Makroprzedsiębiorcy.

Przy udzielaniu tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego przedsiębiorca powinien spełnić przesłanki wymagane przy wnioskowaniu o pomoc publiczną.

Jaką kwotę można uzyskać w zakresie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego?

Całkowita wielkość wnioskowanego i udzielonego przedsiębiorcy wsparcia nie może przekraczać 10 mln euro.

Skąd pochodzą środki na przyznaną pomoc?

Źródłem finansowania będzie Skarb Państwa.

Czytaj poprzedni

Upadłość konsumencka osoby fizycznej

Czytaj następny

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy